There: At Each Location, June 5, 1976
そこーそれぞれの位置に (Soko—Sorezore no Ichi ni)
Maki Gallery, Tokyo
Photos: Yoshiteru Kawasaki