Periphery of Space , 1980 界の側縁 ( Kai no Sokuen ) Dimensions variable Installation view, Gallery Kitano Circus, Kobe, 1980 Photo: Kishio Suga

Periphery of Space, 1980
界の側縁 (Kai no Sokuen)
Dimensions variable
Installation view, Gallery Kitano Circus, Kobe, 1980
Photo: Kishio Suga

 
 
Periphery of Space , 1980/2016 界の側縁 ( Kai no Sokuen ) Dimensions variable Installation view,  Kishio Suga: Situations , Pirelli HangarBicocca, Milan, 2016 Photo: Agostino Osio; Courtesy Pirelli HangarBicocca, Milan

Periphery of Space, 1980/2016
界の側縁 (Kai no Sokuen)
Dimensions variable
Installation view, Kishio Suga: Situations, Pirelli HangarBicocca, Milan, 2016
Photo: Agostino Osio; Courtesy Pirelli HangarBicocca, Milan

 
 
Periphery of Space , 1980/2016 [detail]

Periphery of Space, 1980/2016 [detail]

Periphery of Space , 1980/2016 [detail]

Periphery of Space, 1980/2016 [detail]

 

Exhibition History

Periphery of Space, Gallery Kitano Circus, Kobe, 1980

Kishio Suga: Situations, Pirelli HangarBicocca, Milan, 2016